• photo_one
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 • seascape
 

 

 

Drug Day Program(2020-06-26) - "මතින් නිදහස් ජාතියක් - සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

 

  June 27, 2020

 

Eka Mage Rata - (2020-06-15) ITN TV Program

 

  June 16, 2020

 

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ, ප්‍රතිකාර හා පසුරැකවරණ කටයුතු පිළිබඳ කොළඹ දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය නිළධාරින් සඳහා තුන්දින පුහුණු වැඩසටහන

 

  June 12, 2020

 

Online Appoinment booking form of Precursor Control Authority Submission of Applications for Obtaining Licenses / Registration

  July 13, 2020

 

Certificate Course on Drug Counceling

 

Aug 15, 2019

Certificate course on drug counseling conducted by National Dangerous Drugs Control Board.

 

Welcome to the NDDCB Web Site
image

NDDCB is the pioneer Government Institution which discharges its functions with an aim to eradicate the drug menace from Sri Lanka. Among the other functions, providing treatment to the drug dependants and rehabilitation of drug dependants are main roles of the NDDCB. Four treatment and rehabilitation centers are being conducted under the purview of the board throughout the country with greater focus in Colombo, Kandy, Galle and Gampaha districts. Counseling service and residential treatment facilities are being provided for the drug addicts at these treatment centers.

 

   “Provide leadership to ensure healthy lives and peaceful society free from drug abuse through develop and effective implementation of National policy, by empowering of all related agencies, community and individuals”

 

Treatment Programme

A client need to stay three months at the centre for residential treatment. After the residential period is over the client is required to enrol into the relapse prevention programme. Parents/guardians are required to assist the client's recovering process and help to cope with uncomfortable feelings.

 Preventive Education & Training Programme

Preventive Education & Training unit is the major body of educating public on drug prevention, Island-wide, which has undertaken its activities based on provincial, district & community levels, from the grass-root to the top management.

 Outreach Services Programme

NDDCB has taken measures to expand its services to the grass root level by extending the outreach drug prevention and treatment programmes to the district level.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player