image

පූර්වගාමී පාලන අධිකාරිය

පූර්වගාමී ඖෂධ ජාතික පාලනය නියාමනය කිරීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය සහ මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍ය පනත අංක.2008 01 බලාත්මක කිරීම සහ පොදුවේ ගත් කල, පූර්වගාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය යනු ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ කෘතිම හෝ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලීන් සඳහා අවශ්‍ය සංයෝග ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති අතර ඒවා ඖෂධ අණු වලට ඇතුළත් වේ. කොකේන් හා හෙරොයින් වැනි නීති විරෝධී ලෙස නිපදවන ඖෂධ සැකසීම හා සංශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා බොහෝ නීත්‍යානුකූල පූර්වගාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වන හෙයින්, මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය නීත්‍යානුකූල වාණිජ්‍යයේ සිට නීති විරෝධී ඖෂධ නිෂ්පාදනයට හරවා යැවීම ඕනෑම වගකිවයුතු රජයක ප්‍රධාන යුතුකමක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.
නීති විරෝධී .ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කළ හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීම සඳහා බොහෝ විට රජයන් විසින් සීමාවන් පනවනු ලැබේ. නීති විරෝධී ඖෂධ පූර්වගාමීන් ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇති බොහෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය ලොව පුරා නිපදවා ඇති හෙයින්, රසායනික පාලන ප්‍රතිපත්ති සාර්ථක වීමට ජාත්‍යන්තර රසායනික සහයෝගීතාව පුළුල් රසායනික පාලන උපාය මාර්ගයක් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය වේ.
PCA හි කාර්යයන්

කාර්යක්ෂම ජාතික අධිකාරිය ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවෙන් මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර තුරන් කිරීමේදී වැදගත් වන ආනයන, අපනයන සහ පූර්වගාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම ඵලදායී ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින් PCA පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කරයි.

I. බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

2008 අංක 1 දරණ පනතේ පළමු උපලේඛනයේ I සහ II වගු වල දක්වා ඇති ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් ආනයනය කිරීමට හෝ අපනයනය කිරීමට අදහස් කරන සෑම පුද්ගලයෙකුම PCA වෙතින් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය.

II. පරිශ්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම

පනතේ පළමු උපලේඛනයේ I සහ II වගු වල දක්වා ඇති ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සෑම බලපත්‍රලාභියෙකුටම තම පරිශ්‍රය ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

III. අධීක්ෂණය සහ විභාගය

බලපත්‍රලාභියාගේ ලියාපදිංචි පරිශ්‍රයන් වරින් වර පරීක්ෂා කළ යුතු අතර පනතේ පළමු උපලේඛනයේ I සහ II වගු වල දක්වා ඇති ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් PCA විසින් අධීක්ෂණය කළ යුතුය.

ලියාපදිංචිය / බලපත්‍ර ලබා දීමට පෙර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ. ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා PCA හි අයදුම්පතක් ගොනු කර ඇති සමාගම් / සමාගම්වල වාර්තා සහ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ.

පරීක්‍ෂණය සිදුකිරීමට පෙර අයදුම්පතේ සඳහන් තොරතුරු සත්‍යාපනය කරනු ලැබේ, ව්‍යාපාරයේ පසුබිම් තොරතුරු, ස්ථිර අවසරය ලබාගෙන ඇති අතර පරීක්‍ෂණයට පෙර හඳුනාගෙන ඇති ක්‍රියාකාරකම් (රසායනික ද්‍රව්‍ය හැසිරවීම ආදිය) පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගනී.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාකාරකම්

මීට අමතරව, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා PCA විසින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පහත සඳහන් කාර්යයන් සිදු කරනු ලැබේ
ආනයනය කරන රටවලට පූර්ව අපනයන දැනුම්දීම (PEN) සැපයීම
PEN සම්බන්ධයෙන් විමසීම් පැවැත්වීම
ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය (INCB) සහ වෙනත් රටවල තරගකාරී අධීකාරීන් සමඟ සජීවී සංවාදයන් පරීක්ෂණ සඳහා සහාය වීම
INCB වෙත වාර්තා සහ ප්‍රතිලාභ ලබා දීම (D ආකෘතිය)

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ පූර්වගාමී රසායනික පාලනයට සම්බන්ධ වීම

අන්තර්ජාතික පාලනය යටතේ පවතින පූර්වගාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය වැළැක්වීම සඳහා, නැව්ගත කිරීමට පෙර අපනයන නැව්ගත කිරීම පිළිබඳව ආනයන රටෙහි අධිකාරියට දැනුම් දීම සඳහා සියලු රටවල් රජය විසින් උපලේඛනගත රසායනික ද්‍රව්‍ය අපනයනය කිරීම නිර්දේශ කර ඇත.
මෙම කාල පරිච්ජේදය තුළ PCA වෙත පූර්ව අපනයන දැනුම්දීම් (PEN) ලැබී ඇති අතර PCA සක්‍රීයව PEN සමාලෝචනය කර ඇති අතර අපනයන රටවල ජාතික බලධාරීන් සමඟ සන්නිවේදනය කර ඇත. රසායනික ද්‍රව්‍යවල නීත්‍යානුකූල වෙළඳාමේ ප්‍රවාහය පවත්වා ගත හැකිය. තවද, මෙම තොරතුරු පූර්වගාමීන්ගේ තනි නැව්ගත කිරීම් වල නීත්‍යානුකූලභාවය හඳුනා ගැනීමට සහ තහවුරු කිරීමට PCA ට සහාය වන අතර සැක සහිත නැව්ගත කිරීම කාර්යක්ෂමව හා කාලෝචිත ආකාරයකින් අත්හිටුවීමට හෝ නැවැත්වීමට ඉඩ සලසයි.

පූර්වගාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව

Table ITable II
1- Acetic Anhydride
2- N-Acetylanthranilic  acid
3- Ephedrine
4- Ergometrine
5- Ergotamine
6- Isosafrole
7- Lysergic acid
8- 3,4-Methylenedioxyphenyl-2 propanone
9- Norephedrine
10- 1-Phenyl-2-propanone
11- Piperonal
12- Potassium permanganate
13- Pseudoephedrine
14- Safrole
1- Acetone
2-Anthranilic acid
3- Ethyl ether
4- Hydrochloric acid
5- Methyl ethyl ketone
6- Phenylacetic acid
7- Piperidine
8- Sulphuric acid
9- Toluene


පූර්වගාමී පාලන අධිකාරියේ මාර්ගගත පත්වීම් වෙන්කරවා ගැනීමේ පෝරමය,
බලපත්‍ර ලබා ගැනීම / ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම - මෙහි ක්ලික් කරන්න


මහජන දැනුම්දීම - බලපත්‍ර / ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කිරීම
මෙහි ක්ලික් කරන්න


පෝරමය
පෝරමය 1 - බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 2 - බලපත්‍රය සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 3 - බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 4 -පරිශ්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 5 -කාර්තුමය ප්‍රතිලාභ - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 6 -බෙදාහරින්නන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 7 -බෙදාහරින්නන් ලෙස ලියාපදිංචිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 8 - පෝරමය 8-බෙදාහරින්නෙකු ලෙස ලියාපදිංචිය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 9 - අවසාන පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 10 - අවසාන පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන සංශෝධන සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - English | Sinhala | Tamil
පෝරමය 11 - අවසන් පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචිය අළුත් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත - English | Sinhala | Tamil


පූර්වගාමී රසායනනික ලැයිස්තුව
2008 අංක 1 දරණ මත්ද්‍රව්‍ය හා මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍යවල නීතිවිරෝධී ගමනාගමනයට එරෙහි සම්මුතීන් සඳහා වන පළමු උපලේඛනයේ I සහ II වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති රසායනික ද්‍රව්‍යයන් අර්ථ දක්වා ඇත.

PDF ලිපිගොනු බාගත කරන්න English Sinhala Tamil

Ser අංකය රසායනික නාමය HS අංකය CAS අංකය
01 Acetic Anhydride 2915.24 108-24-7
02 N-Acetylanthranillic acid 292423 89-52-1
03 Ephedrine 2939.41 299-42-3
04 Ergometrine 2939.61 60-79-7
05 Ergotamine 2939.62 113-15-5
06 Isosafrole 2932.91 120-58-1
07 Lysergic acid 2939.63 82-58-6
08 3,4-Methylenediosyphenyl 2932.92 4676-39-5
09 Norephedrine 2939.49 154-41-6
10 1-Pheny1-2-propanone 2914.31 103-79-7
11 Piperonal 2932.93 120-57-0
12 Potassium permanganate 2941.61 7722-64-7
13 Pseudoephedrine 2939.42 90-82-4
14 Safrole 2932.94 94-59-7


PDF ලිපිගොනු බාගත කරන්න English Sinhala Tamil
Ser අංකය රසායනික නාමය HS අංකය CAS අංකය
01 Acetone 2914.11 67-64-1
02 Anthranillic acid 2922.43 118-92-3
03 Ethyl ether 2909.11 60-29-7
04 Hydrochloric acid 2806.10 7647-01-0
05 Methyl ethyl ketone 2914.12 78-93.3
06 Phenylacetic acid 2916.34 103-82-2
07 Piperidine 2933.32 110-89.4
08 Sulphuric acid 2807.00 7664-93-9
09 Toluene 2902.30 108-88-3


රෙගුලාසි

PDF ලිපිගොනු බාගත කරන්න English Sinhala Tamil
2008 අංක 1 පනත පුළුල් කිරීම

එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තනි සම්මුතිය, 1961 සහ මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සම්මුතිය, 1971, මත්ද්‍රව්‍ය සහ මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍ය නීතිවිරෝධී ලෙස ගමනාගමනය හා පරිභෝජනය වැළැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ගත් උත්සාහයේ ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලය ලෙස දැක්විය හැකිය.

1988 දෙසැම්බර් 10 වන දින වියානා නුවරදී අත්සන් කරන ලද මත්ද්‍රව්‍ය සහ මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍යවල නීතිවිරෝධී ගමනාගමනයට එරෙහි එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය ඉහත සඳහන් සම්මුතීන්හි දිගුවක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

තවද, ශ්‍රී ලංකාව ඉහත සඳහන් 1988 එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය සහ මත්ද්‍රව්‍ය හා මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍යවල නීතිවිරෝධී ගමනාගමනයට එරෙහි කලාපීය සහයෝගීතා සම්මුතිය සඳහා වූ දකුණු ආසියානු සංගමයේ පාර්ශවකරුවෙකු වීම.1990, ඉහත ජාත්‍යන්තර නීතිය බල ගැන්වීම සඳහා 2008 අංක 1 දේශීය නීතිය පනත පැනවීය.

ඒ හැරුණු විට “2010 අංක 1 දරණ පූර්වගාමී පාලන අධිකාරියේ රෙගුලාසි පිහිටුවීම” යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍ර වර්ග සහ ලියාපදිංචි සහතික සඳහා අයදුම් කිරීම අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය දැක්වීම.

2008 අංක 1 දරන පනතේ 18 වන වගන්තිය

මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන පරිපාලනය කිරීමේ වගකීම පැවරෙන අමාත්‍යවරයා විසින් පූර්වගාමී පාලන අධිකාරිය ලෙස (මෙහි “අධිකාරිය” ලෙස හැඳින්වූ පසු) පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල මණ්ඩලයක් පත් කළ යුතුය. පනතේ පළමු උපලේඛනයේ I සහ II වගු වල දක්වා ඇති ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ක්‍රියාමාර්ග. 1988 එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය පනත යටතේ කරන ලද රෙගුලාසි මගින් නියම කරනු ලැබේ.

* 2010 අංක 1 හි පූර්වගාමී පාලන අධිකාරියේ රෙගුලාසි

2008 අංක 1 දරණ මත්ද්‍රව්‍ය හා මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍යවල නීතිවිරෝධී ගමනාගමනයට එරෙහි සම්මුතීන්හි 18 සහ 19 වගන්ති සමඟ ප්‍රකාශ කරන ලද 31 වන වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද රෙගුලාසි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 44 වන වගන්තියේ (2) ඡේදය සමඟ 2010 මැයි 04 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයකින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

* පූර්වගාමී පාලන අධිකාරියේ සාමාජික සංයුතිය

පූර්වගාමී පාලන අධිකාරිය සමන්විත වන්නේ -

(i)    අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ සභාපති;

(ii)   නීතිපති හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(iii)   පොලිස්පති හෝ ඔහුගේ නම් කරන ලද තැනැත්තා;

(iv)   පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(v)   අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා රේගුව හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(vi)   සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(vii)   රජයේ විශ්ලේෂක හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(viii)   සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ අධ්‍යක්ෂ හෝ ඔහුගේ නම් කරන ලද තැනැත්තා;

(ix)   වෛද්‍ය තාක්ෂණ හා සැපයුම් අධ්‍යක්ෂ හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(x)   අධ්‍යක්ෂ - ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ හෝ ඔහුගේ නම් කරන ලද;

(xi)   අධ්‍යක්ෂ - මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ජෙනරාල් හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(xii)   කාර්මික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් (දැනට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය) හෝ ඔහුගේ නම් කරන ලද තැනැත්තා;

(xiii)   ආනයන හා අපනයන පාලක හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(xiv)   ආයුර්වේද කොමසාරිස් හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(xv)   ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනයේ සභාපති හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(xvi)   ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සභාපති හෝ ඔහුගේ නම් කළ තැනැත්තා;

(xvii)   ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවේ සභාපති හෝ ඔහුගේ නම් කරන ලද තැනැත්තා


ගාස්තු

ආනයන / අපනයන
පෝරමය 1 බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 5,000.00
පෝරමය 2 බලපත්‍රය සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 2,000.00
පෝරමය 3 පරිශ්‍ර බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 4,500.00

පරිශ්‍ර
පෝරමය 4 පරිශ්‍රය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 5,000.00

බෙදාහරින්නන්
පෝරමය 6 බෙදාහරින්නන් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 4,000.00
පෝරමය 7 බෙදාහරින්නන් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත Rs. 1,500.00
පෝරමය 8 බෙදාහරින්නන් ලෙස ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත Rs. 3,500.00

අවසාන පරිශීලකයන්
පෝරමය 09 අවසාන පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 1,500.00
පෝරමය 10 අවසාන පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන සංශෝධන සඳහා අයදුම්පත Rs. 500.00
පෝරමය 11 අවසන් පරිශීලකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචිය අළුත් කිරීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රය Rs. 1,000.00

සෑම අයදුම්පතකටම 10% මුද්දර ගාස්තුවක් එකතු කරනු ලැබේ.


පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

බෙදාහරින්නන් English Sinhala Tamil
අවසාන පරිශීලකයන් English Sinhala Tamil
අපනයනකරුවන් English Sinhala Tamil
ආනයනකරුවන් English Sinhala Tamil
පරිශ්‍ර English Sinhala Tamil
පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීමේ වාර්තාව
PDF ලිපිගොනු බාගත කරන්න English Sinhala Tamil
රසායනික අවශ්‍යතා සත්‍යාපන ආකෘතිය
ලිපිගොනු බාගත කරන්න English Sinhala Tamil